Hlavní zásady ošetřování a dezinfekce

Aktuálně

Základní pravidla používání očních tonometrů, jejich čištění, dezinfekce, údržba, apod. jsou velmi důležité procesy pro zachování správné funkčnosti měřidla. Rozlišujeme používání Schiotzových tonometrů a aplanačních tonometrů.

Hlavní zásady ošetřování a dezinfekce Schiötzových tonometrů

Při ošetřování a dezinfekci Schiötzových tonometrů je velmi nutné dodržet dále uvedení zásady,aby se předešlo zbytečně zvýšeným nákladům na opravy.

 1. Při čištění tonometru je nutné vždy vnitřní hřídelku tzv. pelotu vyjmout po vyjmutí zákl. závaží 5,5 g. Nejprve opláchněte v teplé vodě pelotu a kartáčkem vyčistěte vnitřní otvor v základně a zvláště pak její dotykovou spodní část. Přitom musí být tonometr ve svislé nebo šikmé poloze vždy tak, aby v žádném případě nevnikla voda do jemného mechanizmu. Pelotu a základnu osušte vatovým tamponem. Pro kontrolu na skleněném kalibru proveďte bod 4, 5 a 7.
 2. Po tomto očistění je nutná dezinfekce. Dezinfikujte zvlášť pelotu a pouze spodní část základny, a to ve výšce 10 až max. 15 mm od spodní kontaktní plochy. Působení dezinfekčního roztoku ponechte pouze nezbytně nutnou dobu, která je dodavatelem předepsána podle složení dezinfekčního roztoku.
 3. Po dezinfekci peloty a základny je nutné opláchnout opět vodou a osušit měkkým vatovým tamponem. Ostatní části-zvláště mechanika-se nesmí čistit ani mazat!
 4. Při zpětném sestavení je nutné nejprve uchopit jednou rukou tonometr za základnu a naklonit základnou o úhel přibližně 25 až 30°. Druhou rukou uchopit pelotu za střední část(nedotýkat se dezinfikované kontaktní plochy)a zasunout pelotu do otvoru asi do 1/3 až 1-2 délky. Při náklonu 25 až 30° se musí pelota samovolně zasunout. Potom lehce přidržet prstem pelotu v místě závaží a závaží nasadit a zajistit. . Provádějte vždy nad molitanovou podložkou pro případ vypadnutí peloty. 
  Pozor! Při zasouvání peloty je nutno několik sekund vyčkat a přesně se “strefit”hrotem peloty do otvoru základny. Velmi často dochází právě při rychlém zasunutí k napichnutí nebo poškrábání leštěné rádiusové kontaktní plochy základny hrotem peloty. Stává se to velmi často a toto poškození je natolik vážné,že tonometr nemůže správně měřit a vzniká tím velká chyba při měření. 
 5. Při manipulaci s pelotou je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Tato součástka je vyrobena z nerezové oceli s přesností na tisíciny milimetru a nesmí spadnout na zem nebo utrpět náraz o předmět. Pokud utrpí náraz, je nutné vždy tonometr odborně nechat přezkoušet, i když součástka není viditelně poškozena!
 6. V žádném případě se nesmí měnit pelota ani závaží 5,5 g mezi jednotlivými tonometry vzájemně ani nahrazovat chybějící závaží. Pelota i závaží jsou při opravě a justování váhově upraveny k příslušnému tonometru a shodně s jeho výrobním číslem označeny. Nedodržením této zásady vznikne při měření podstatná chyba. U tonometrů se nesmí v žádném případě ohýbat ručička-tzv. ukazatel!
 7. Kontrola základního seřízení stupnice tonometru se provádí po splnění bodu 1,4 resp. 5 na přiložený skleněný kalibr uložený v kazetě. Pozor:Kalibr a dotyková část základny s pelotou musí být bezvadně čisté,suché. /I nečistota o velikosti 0,02 mm způsobí chybu téměř půl dílku/. Kontrolu doporučujeme provádět podle potřeby nebo před zahájením opakovaných měření. Pokud provedete kontrolu na kalibru po dezinfekci, pak doporučujeme dezinfekci opakovat (2).

Hodnoty platí podle typu tonometru:

 • TS-3 a ZEISS je výchylka ukazatele mínus 1,0 dílek na stupnici!
 • OCULUS je výchylka ukazatele 0,0 na stupnici!

Hlavní zásady ošetřování a dezinfekce aplanačních tonometrů

 1. U aplanačních Goldmannových tonometrů se dezinfikuje pouze aplanační hlavice, a to dezinfekčním roztokem podle doporučení výrobce tonometrů (viz níže).
 2. Je nutné dbát na to,aby průhledná aplanační plocha prizmatické hlavice a zadní čelo nebylo poškrábáno nebo jinak poškozeno např. chemickou látkou obsahující rozpouštědla.
 3. Každý tonometr je dodáván se dvěmi originálními resp. shodnými typy hlavic jako je typ tonometru. Mezi jednotlivými typy tonometrů nelze měnit hlavice od různých výrobců. Rameno tonometru je vždy přesně vyváženo se stejným typem hlavice, jako je tonometr, s přesností na setiny gramu.
 4. Dále je nutné zacházet s raménkem tonometru před i po skončení měření velmi opatrně.
 5. Aplanační Goldmannovy tonometry jsou zvlášť velmi citlivé na nešetrnou manipulaci s raménkem aplanační hlavice. Často se stává, že dojde k deformaci geometrie ramene a tím k porušení vyváženosti.
 6. Takový tonometr vykazuje podstatnou chybu při měření a nebo neměří, a proto se musí nechat neprodleně odborně přezkoušet.
 7. Vysoké riziko je především u starších typů ZEISS RSL. U nových typů tonometrů ZEISS AT 020, H-G 870, C.S.O. 870 (horní typ na štěrbinové lampě) je lépe konstrukčně řešeno upevnění ramene, ale přesto při vyjmutí a zasunutí prizmatické hlavice do objímky raménka je nutné počínat si velmi opatrně, aby nedošlo k deformaci geometrie ramene.

Důležité upozornění:

 • Kromě upevnění a seřízení základního postavení aplanačního tonometru se nesmí provádět žádné zásahy uvnitř tonometru ani se nesmí ”rovnat” raménko s prizmatickou hlavicí.
 • Všeobecné platí pro jakýkoliv zásah do mechanizmu měřidla, či pokud měřidlo utrpělo náraz, nutnost vždy přezkoušet jeho funkčnost a zajistit ověření ve zkušebně autorizovaného metrologického střediska /AMS/.

Pozn: Výrobci zakazují u aplanačních tělísek (prizma) čištění vysokoprocentním alkoholem!
U Schiötzových tonometrů není použití vysokoprocentního alkoholu pokládáno za dostatečnou dezinfekci.

Dezinfikaci provádějte dle schváleného doporučení hlavního hygienika České republiky (22.5.2000).